Shipyard

COLOR
Shipyard

CODE
PSHI

FINISH
Opaque